Yhdistyksen säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Ufotutkijat ry ja kotipaikka Tampere.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on ufoilmiöiden tutkiminen, niistä saatavien tietojen hankkiminen ja levittäminen sekä ufotutkijoiden koulutus. Yhdistys toimii suomalaisten ufotutkijoiden yhteistyöelimenä.

 

Yhdistys harjoittaa ufokirjallisuuden ja muun ufoaineiston julkaisua, myyntiä ja lainausta, sekä järjestää ufoaiheisia tapahtumia.

 

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä sekä järjestää arpajaisia, hankittuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan.

 

3 § Jäsenet

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi voidaan ottaa myös oikeuskelpoinen yhteisö.

 

Yhdistyksen tutkijajäseniä ovat ne 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden yhdistyksen hallitus katsoo täyttävän ufotutkijalle asetettavat vaatimukset ja jotka ovat olleet jäseninä vähintään kuusi kuukautta.

 

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Kaikilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus on yhdistyksen kokouksessa vain tutkijajäsenillä.

 

Jäsenen voi yhdistyksestä erottaa hallitus, jos hallitus katsoo, että erottamiselle on yhdistyslain mukainen peruste.

 

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

Liittymismaksusta ja sen suuruudesta päättää hallitus, jos se katsoo liittymismaksun tarpeelliseksi.

 

5 § Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan kerrallaan puheenjohtaja ja 4–6 jäsentä, sekä 4–6 varajäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus ottaa yhdistykselle taloudenhoitajan ja tutkijajäsenistä tutkimuspäällikön ja tälle varahenkilön.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Yhdistyksen liittymisestä kansainväliseen järjestöön ja kansainvälisestä järjestöstä eroamisesta päättää hallitus.

 

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

 

7 § Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilit, hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle hyvissä ajoin, viimeistään 15 päivää ennen vuosikokousta.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse ja/tai Suomen Ufotutkijat ry:n verkkosivuilla.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

 

9 § Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 

2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus

 

4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 

5. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.

 

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa yli puolen (1/2) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Tampereella 8.5.2019

Heikki Kulju

puheenjohtaja

 


© Suomen Ufotutkijat | Tel. +358405170553 | Info