Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen ufotutkijat ry. ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on ufoilmiöiden tutkiminen, niistä saatavien tietojen hankkiminen ja levittäminen sekä ufotutkijoiden koulutus. Yhdistys toimii suomalaisten ufotutkijoiden yhteistyöelimenä.

3 §

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä (tutkijajäseniä) ovat ne 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden yhdistyksen hallitus katsoo täyttävän ufotutkijalle asetettavat vaatimukset ja jotka ovat olleet kannattajajäseninä vähintään kuusi kuukautta. Kannattajajäseniksi voidaan ottaa fyysisiä henkilöitä ja yhteisöjä. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä ansiokkaaksi edistäneen henkilön. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

4 §

Jäsenyys alkaa hallituksen myönteisen päätöksen jälkeen heti, kun liittymismaksu on suoritettu. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti hallitukselle. Varsinainen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hallitus katsoo, ettei hän ole osoittanut riittävää aktiivisuutta ufotutkijana, on jättänyt jäsenmaksun maksamatta tai on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä.

5 §

Jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päätetään syyskokouksessa. Liittymismaksu peritään vain varsinaisilta jäseniltä. Vuosijäsenmaksu on maksettava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä, sekä 4-8 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, järjestösihteerin ja tiedotussihteerin. Lisäksi hallitus valitsee yhdistykselle taloudenhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus voi nimetä tiettyjä asioita hoitamaan toimikuntia tai työryhmiä. Hallitus määrää toimikuntien ja työryhmien vetäjät ja jäsenet. Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

7 §

Varsinaista tutkimustoimintaa varten hallitus voi jakaa maan alueisiin, jossa kussakin vetäjänä toimii hallituksen hyväksymä aluevastaava. Hallitus nimeää tutkimuspäällikön ja tälle varamiehen.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, järjestösihteeri tai taloudenhoitaja, kukin erikseen.

9 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle helmikuun aikana vuosikokoukselle osoitettu kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 31. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö.
4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 30. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Yhdistys kutsutaan koolle lähettämällä kirjallinen ilmoitus varsinaisille jäsenille vähintään 10 vrk ennen kokousta.

12 §

Yhdistys voi liittyä jäseneksi alan kansainvälisiin järjestöihin ja päätös siitä on tehtävä vuosikokouksessa.

13 §

Yhdistys harjoittaa ufokirjallisuuden ja muun ufoaineiston julkaisua, myyntiä ja lainausta.

14 §

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä sekä järjestää arpajaisia, hankittuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan.

15 §

Jos yhdistyksen sääntöjä halutaan muuttaa, älköön muutosta hyväksyttäkö ellei kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä sitä hyväksy kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa.

16 §

Jos yhdistys ehdotetaan lakkautettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö niin kauan kuin vähintään yksi neljäsosa (1/4) jäsenistöstä sitä vastustaa yhdistyksen kokouksessa.

17 §

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäävät varat yhdistyksen tarkoitusperiä läheisesti vastaavaan tarkoitukseen.

18 §

Muissa kohdissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.

19 §

Saavutetut jäsenedut säilyvät.


Tampereella 12.2.2000

Heikki Virtanen    Marko Kananen
Puheenjohtaja     Varapuheenjohtaja

Yhdistyksen säännöt (§§ 9,10 ja 15 ) päivitetty Yhdistyslain mukaisiksi vuosikokouksissa 2.7.2011, 26.11.2011 ja 31.3.2012.

Björn Borg

Puheenjohtaja

Helsingissä 7.4.2012


© Suomen Ufotutkijat | Tel. +358405170553 | Webmaster