Sturrockin analyysi Condonin raportista


 

Tiivistelmä

Condonin raportti, joka käsittelee nimellä Colorado -projekti toteutettua tieteellistä tutkimusta lentävistä tunnistamattomista kohteista, on ollut ja tulee olemaan vaikutusvaltaisin julkinen selvitys tieteen käsityksestä tässä asiassa. Niinollen kaiken nykyaikaisen tieteellisen työn on UFO -asiassa otettava sen esittämät seikat vakavasti huomioon. Tästä syystä tuon raportin ymmärtäminen on tärkeää, samoin kuin sen syntytapa. Samasta syystä on tunnettava raportin johtopäätösten ja jatkotoimenpiteisiin liittyvien suositusten perusteet. Tekemäni, nyt käsillä oleva, analyysi tuosta raportista muodostuu yleiskatsauksesta, luokitellun havaintoaineiston analyysistä sekä tieteellisten menetelmien käyttöä kyseisessä tutkimuksessa koskevasta arvioinnista. Yleiskatsauksesta selviää, että useimmat tapaukset ovat henkilökunnan nuorimpien jäsenten tutkimuksia; vanhempi väki oli mukana vain vähäisessä määrin, eikä tutkimusjohtaja ollut mukana ollenkaan. Luokitelluista havainnoista käy selville, että projektissa saatujen tutkimustulosten ja toisaalta projektin tutkimusjohdon asettamien alkuperäisten toimintaodotusten välillä on merkittäviä ja varteenotettavia eroavaisuuksia. Vaikkakin sekä tutkimusten johtaja että muu henkilöstö ovat varovaisia lausunnoissaan, tutkimuksiin aktiivisesti osallistuneet korostavat erinäisiä haastavia ja toistaiseksi selvittämättömiä tapauksia, jotavastoin projektin johtaja painottaa jatkotutkimusten suorittamisessa eteen tulevia vaikeuksia sekä sitä, ettei tutkimuksen jatkamisesta todennäköisesti olisi tiedeyhteisölle erikoisempaa hyötyä.

Tutkimusmenetelmien osalta todettakoon tässä, ettei komitea ollut tunnistanut eräitä erikoisia tapauksia, jotka olisivat vaatineet hyvin perusteellista selvitystä. Tutkimus ei myöskään löytänyt tapaa luetteloida erinäistä joukkoa vanhempia UFO -tapauksia, vaikka niitä tarjottiin mukaan. Johtopäätösten tekemisen osalta voitaneen todeta, että asiaan liittyvän laajan epätietoisuuden vuoksi olisi ollut viisasta välttää itse ongelmanasettelusta johtuvia kannanottoja.

__________________________________________


Artikkelin aiempaan versioon on tutustunut joukko henkilöitä, joista muutama ystävällisesti kertoi minulle mielipiteensä lukemastaan. Olen tästä kiitollinen erityisesti seuraaville: T. Bloecher, S. J. Colby, H. R. Crane, D. M. Dennison, E. R. Hilgard, R. J. Low, H. M. Johnson, H. Mark, D. R. Saunders, F. E. Roach sekä O. G. Villard. Lopullisen tekstin oikovedoksen tarkastivat huolellisesti toimittaja David Jacobs sekä eräs toinen tarkastaja, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Molemmat esittivät tärkeitä huomautuksia, joiden johdosta tekstiä on merkittävästi voitu parantaa. Saattaa kuitenkin olla, että asiassa on vielä joitakin virheellisyyksiä, ja toivonkin sen vuoksi lukijoiden arvioivan tekstiä ja toimittavan minulle tarpeellisiksi katsomiaan oikaisutietoja.
 

Paluu alkuun