Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE

Condonin raportin esipuhe sekä loppupäätelmäESIPUHE     Loppupäätelmä

Oheisena julkistan ensi kertaa Condonin raportin esipuheen suomenkielisenä. Raportin tiivistelmä on julkaistu aikaisemmin (UR 8, ss. 81 - 122)

(C) Jorma Kosonen 2000-2008

ESIPUHE


Thurston E. Manning


Elokuun 31. päivänä 1966, eversti Ivan C. Atkinson (Ilmavoimien tieteellisen tutkimustoimiston apulaisjohtaja) lähetti Coloradon yliopistolle kirjeen, jossa hän toi esiin AFOSR:n käsityksen, että tieteellinen, kokonaan ilmavoimien valvonnan ulkopuolella toteutettu tutkimus tuntemattomista lentävistä kohteista olisi omiaan selkeyttämään senhetkisessä keskustelussa esiintyneitä arvailuja ja sitä kautta poikkeuksellisella tavalla selvittämään asiassa vallitsevaa tilannetta sekä asian tieteellisiä näkökohtia. Eversti Atkinson lausui pyynnön, että 'Coloradon yliopisto osallistuisi tällaiseen tutkimukseen erityisesti valittuna apurahan saajana'. Kirjeessä pyydettiin, että yliopisto ottaisi asian hoitaakseen, koska erityisesti taattaisiin, että 'tutkijoille annetaan täysi vapaus suunnitella ja kehittää tarvittavat fysikaalisiin ja psykologisiin ongelmiin tarpeellisiksi katsomansa tutkimusmenetelmät itse parhaiksi arvioimiensa tieteellisten näkökohtien mukaan'.

AFOSRn pyyntö oli syntynyt tri Brian O'Brienin johtaman Yhdysvaltain ilmavoimien tieteellisen neuvottelukunnan (United States Air Force Scientific Advisory Board) erityiskomitean maaliskuussa 1966 esittämän suosituksen johdosta.

Tämän tuloksena oli, että O'Brien katsoi vastauksessaan Coloradon yliopiston soveltuvan tämän asian selvittämiseen, mainitun määrärahan edellytyksin.

Eversti Atkinsonin, AFOSRn puolesta tekemän, esityksen johdosta yliopiston hallintoelimet ja aiheesta kiinnostuneet ao. tiedekunnan henkilöt keskustelivat ehdotetusta hankkeesta. Asiaa pidettiin tieteen kannalta vaikeasti määriteltävänä ja kiistanalaisena. Jo tästä syystä monien tutkijoiden haluttomuus lähteä mukaan oli ymmärrettävää. Tiedemiehet yleensä epäröivät käyttää aikaansa tutkimukseen, joka ei anna aihetta odottaa tuloksia, joista voitaisiin johtaa uusia ratkaisuja. Asiaa vaikeutti myös, että kyseinen aihe oli vuosien mittaan joutunut varsin epäilyttävään valoon. Toisaalta useissa suosituissa kirjoissa sekä aikakauslehdissä ilmavoimia moitittiin haluttomuudesta kohdistaa asiaan enemmän huomiota; eräät taas katsoivat, ettei ilmavoimien tulisi piitata UFO -asiasta ollenkaan.

Nämä näkökohdat huomioonottaen yliopiston hallinto päätti, että sillä on maata kohtaan velvollisuus tehdä voitavansa selvittääkseen tätä sekavaa ja hämmennystä herättänyttä kysymystä. Samalla korostettiin, että asiassa tultaisiin toimimaan mitä korkeimman akateemisen ja tieteellisen standardin vaatiman menettelytavan mukaisesti. Asian kannalta oli suotuisaa, että tri Edward U. Condon, (Professor of Physics and Fellow of the Joint Institute for Laboratory Astrophysics), näki asian samoin ja myös otti vastaan nimityksen projektin tieteelliseksi johtajaksi. Condonin ryhmän päätutkijoiksi kaavailtiin seuraavia: Tri Stuart Cook,(Professor and Chairman of the Department of Psychology), tri Franklin E. Roach, ilmakehän tutkimukseen erikoistunut fyysikko (Environmental Science Services Administration). Assistentti Dean Robert J. Low (Graduate School) nimitettiin projektin koordinaattoriksi.

Yliopisto otti tehtävän vastaan sillä nimenomaisella ehdolla, että tutkimusta pidettäisiin normaalina tieteellisenä työnä, jonka menettelytavoista päättäisi ainoastaan tutkimusjohtaja alaisineen. Tämän takasivat paitsi eversti Atkinsonin taho, myös se, että tutkimustulokset oli kokonaisuudessaan määrä projektin valmistuttua saattaa julkisuuteen.

Tämän lisäksi yliopistossa ymmärrettiin, että tutkimuksella tulisi, laatuaan ensimmäisenä, olemaan ratkaisevan tärkeä asema tässä aihepiirissä. Tämän vuoksi tiedeyhteisön tulisi kohdistaa asiaan mittavaa yhteistyötä. Tukea ja yhteistyölupauksia tarjottiinkin sellaisilta laitoksilta kuten National Center for Atmospheric Research (NCAR) sekä Environmental Science Services Administration (ESSA) [amer. ilmakehätutkimuksen ja ympäristötieteen hallinnon toimielimiä; (sh.)], sekä lukuisien tutkijoiden ja tieteellisten järjestöjen taholta eri puolilta maata.

Yliopisto myöntyi myös mielihyvin siihen, että projektissa käytettyjä tutkimusmenetelmiä sekä saatuja tuloksia arvioitaisiin kriittisesti projektin loppuvaiheessa. Yhteistoiminta laajeni tällä tavoin Kansallisen tiedeakatemian (National Academy of Sciences) toimesta, kun se lokakuussa 1966 ilmoitti News Report -lehdessä sopineensa Coloradon yliopiston kanssa hankkeesta tarkastaa tutkimusraportti sen vuonna 1968 valmistuessa. Tällaista puolueetonta tarkastusta empimättä kannattanut AFOSR ilmoitti pitävänsä NASn operaatiota 'uutena puolueettoman tahon todisteena tutkimusmenetelmien tieteellisestä pätevyydestä'.

Lokakuussa 1966, tieteellinen johtaja sitten kutsui koolle kohtuullisen kokoiseksi arvioidun tutkijaryhmän Boulderiin, yliopiston tiloihin, ja työ alkoi. Tämän ohella yliopisto sopi NCARn, ESSAn laitosten, Stanfordin Tutkimusinstituutin sekä Arizonan yliopiston kanssa näiden palveluksessa olevien henkilöiden käyttämisestä asiantuntijoina tutkittavana olevissa kysymyksissä. Tämä mahdollisti sovittujen ongelmien pohtimisen paitsi Boulderissa, myös muualla, mikä tarjosi tilaisuuden hyödyntää kaikkia käytössä olevia havaintotietoja mahdollisimman täydellisen kuvan saamiseksi.

Tutkimusraportti, jota koottiin 18 kuukauden ajan, on esitelty seuraavilla sivuilla. Se on pitkähkö ja käsittelee asioita varsin monimuotoisesti. Se sisältää lähes kaikkea historiasta silminnäkijäkertomuksiin, laboratoriotutkimuksista yleisten tieteellisten periaatteiden toteamisiin. Tutkimusten tai niiden tulosten ei yritetäkään väittää olevan täydellisiä, koska, kaiken tieteellisen tutkimuksen tavoin, asiassa on aina mahdollista löytää parannettavaa - erityisesti jälkiviisauden näkökulmasta. Lukijaa kehotetaan sen vuoksi ottamaan huomioon, että käsillä oleva tutkimus edustaa pitkälle erikoistuneiden tutkijoiden ryhmän ensimmäistä yritystä aiheessa, jossa kylmästi harkiten ja kiihkottomasti tutkitaan asiaa, joka on herättänyt monien mielikuvituksen ja tunteet, ja toisaalta pitänyt joitakin suuressa jännityksessä. Mikään yksittäinen tutkimus ei pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Se voi kuitenkin osoittaa suuntaa uusille tutkimuksille ja voi pyyhkiä pois joitakin jatkotutkimusten kannalta hyödyttömiä ajatuksia. Toisaalta se voi asettua lepäämään joidenkin huhujen, liioiteltujen kertomusten ja mielikuvituksen tuotteiden varaan.


Thurston E. Manning
Vice President for Academic Affairs
Boulder, Colorado
31. lokakuuta, 1968


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |