Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Ring, Kenneth:

The Omega Project: Near Death Experiences, UFO Encounters, and Mind at Large

William Morrow and Co., New York. 1992. 320 sivua

Fil. tri Kenneth Ring: "Tässä on aivan varmasti olemassa ilmiö joka vaatii selitystä. Vähitellen ufoilmiö on saamassa ansaitsemaansa huomiota". Whitley Strieber: "Kokemukset johtuvat elektromagneettisista ilmiöistä".

Connecticut-yliopiston psykologian professorin Kenneth Ringin kirjan esipuheen on kirjoittanut tunnettu ufokirjailija Whitley Strieber. Monelle saattaa tulla suurena yllätyksenä, että Strieber tässä esipuheessaan sanoo, ettei usko, että sieppauskokemukset johtuvat avaruusolioista, vaan että ne johtuvat jostakin luonnollisesta, ehkä elektromagneettisesta ilmiöstä, ja että ne ilmenevät eri tavalla riippuen havaitsijan kehitystasosta. Moni lukija saattaa ihmetellä Strieberin lausuntoa, ottaen huomioon, että Strieberin omat kirjat Communion, Transformation ja Majestic ilmestyivät ennen Ringin kirjaa. (Ringin kirjan jälkeen Strieber on julkaissut vielä 5 kirjaa).

Kenneth Ring on tunnettu 'lähellä kuolemaa' -ilmiön (NDE) tutkijana ja julkaisi jo vuonna 1980 kirjan "Life at Death" ja vuonna 1984 kirjan "Heading Toward Omega". Eräänä päivänä Ring löytää yliopistossa olevalta työpöydältään paketin, jonka hänen kustantajansa on lähettänyt. Paketin sisältä Ring löytää Strieberin kirjan "Communion" (suomeksi "Ne ovat täällä"), jonka kustantaja tahtoo Ringin heti lukevan, koska kustantajan mielestä Strieberin kertomat CE IV -tapaukset (=sieppaustapaukset) muistuttavat Ringin tutkimia NDE-kokemuksia.

Ring on tunnettu yliopistossa NDE-tutkijana ja monen mielestä jo NDE-tutkimukset ovat tieteen rajamailla. Ringin mielestä ufoasiat ovat vielä pahempi juttu, eikä hän uskalla edes näyttää kenellekään yliopistossa, että hänen hallussaan on ufokirja, joten hän vie sen kotiinsa luettavaksi. Ringillä ei ole tässä vaiheessa aavistustakaan siitä, että jonkun vuoden sisällä hän kirjoittaisi kirjan, joka on puoleksi ufokirja (=yllämainittu) tai siitä, että hän ryhtyisi luennoimaan ufoista yliopiston suostumuksella. Ring kiinnostuu Strieberin kirjasta sen verran, että ottaa yhteyttä Strieberiin ja kumpikin luovuttaa tutkimusmateriaalia toisilleen vertailumielessä.

Kun Ring vertailee NDE-kokemuksia CE IV -kokemuksiin niin hän huomaa tiettyjä yhtäläisyyksiä (=henkilö siirtyy toiseen todellisuuteen, näkee outoja olentoja, näkee outoja valoilmiöitä). Ring löytää kuitenkin aivan selviä ja jyrkkiä eroja näiden kahden kokemustyypin välillä. Esim. NDE-kokemuksessa henkilö ei koe tuskaa eikä tahdo takaisin Maan päälle, vaan kokee rakkautta ja vapautta, kun taas CEIV-kokemuksissa henkilö kokee tuskaa, tahtoo heti takaisin kotiinsa, eikä koe mitään rakkautta ja on sananmukaisesti vangittu tai lamaantunut. Ringin mielestä kummassakin tapauksessa kyseessä on kuitenkin samantapainen ilmiö siinä mielessä, että henkilö siirtyy toiseen todellisuuteen. Ring ja muut NDE-tutkijat ovat kuitenkin hämmästelleet sitä, että niistä henkilöistä, jotka ovat olleet lähellä kuolemaa, niin vain yksi kolmasosa kertoo NDE-kokemuksesta. Ring on kiinnostunut siitä, miksi vain osa ihmisistä kertoo NDE-kokemuksista ja samoin miksi vain osa ihmisistä kertoo CE IV -tapauksista. Seuraa kysymys "onko näillä ihmisillä jokin yhteinen ominaisuus".

Ring käynnistää Projekti Omegan syyskuussa 1988 ja lähettää kyselylomakkeet 264:lle henkilölle, jotka ovat raportoineet NDE- tai CE IV -tapauksia. Saatuaan vastaukset takaisin, näitä vastauksia analysoidaan tilastollisesti ja verrataan kontrolliryhmään. Vertailun tuloksena Ring voi sulkea pois ns. "mielikuvitukseen taipuvaisen ihmistyypin" (FPP=Fantasy-Prone Personality) kokemuksen aiheuttajana. Sen sijaan vastauksista ilmenee täysin selvä ero NDE/CE IV -henkilöiden ja kontrolliryhmän välillä, kun tutkii sitä, ovatko NDE/CE IV -henkilöt lapsuudessaan kokeneet kotona fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa tai hyväksikäyttöä. NDE/CE IV -henkilöt kertovat nimittäin, verrattuna kontrolliryhmään, huomattavasti enemmän lapsuudessa tapahtuneesta väkivallasta tai hyväksikäytöstä.

Tutkittuaan materiaalin Ring tuleekin siihen lopputulokseen, että juuri tuo lapsuusiässä tapahtunut väkivalta tai hyväksikäyttö on aiheuttanut sen, että lapset ovat oppineet pakenemaan toiseen olemassa olevaan todellisuuteen. Lapset kehittävät taitoja näkemään ja kokemaan toista todellisuutta, jota tavalliset ihmiset eivät tiedosta. Ring kutsuu näitä henkilöitä EPP-henkilöiksi ("Encounter-Prone Personality" = henkilö, joka on altis NDE/CE IV -kokemuksille). Ring huomauttaa erityisesti, että tämä kyky ei aina tarvitse johtua lapsuuden kokemuksista, vaan saattaa myös olla synnynnäinen.

Ko. henkilöt itse, samoin kuin NDE-tutkijat ja ufotutkijat, ovat yksimielisiä siitä, että NDE/CE IV -kokemus muuttaa ihmisen pysyvästi ja seuraavaksi Ring tutkii millä tavalla ihmiset ovat muuttuneet. Henkilöt itse kertovat seuraavanlaisista muutoksista:

Lisääntynyt valoherkkyys, ääniherkkyys, kosteusherkkyys, alkoholiherkkyys, ruumiinlämmön muutos, verenpaineen muutos, hermojärjestelmän muutos, energiatason muutos, nukkumistottumusten muutokset, outojen energioiden tuntemukset kehossaan, mielialan vaihtelut, tunne-elämän muutokset, lisääntynyt informaation käsittelykapasiteetti, mielen laajentumisen tunne, muiden todellisuuksien tiedostaminen ja paranormaalien ilmiöiden lisääntyminen kuten telepatia, ennalta näkeminen, psykokinesia jne. Henkilöt muuttuvat psyykkisesti myös sikäli, että he ryhtyvät kantamaan enemmän huolta ympäristöstään, kanssaihmisistä ja ylipäänsä maailmasta kuin aikaisemmin. Sekä NDE-henkilöt että CE IV -henkilöt puhuvat usein maailmaa uhkaavasta katastrofista.

NDE/CE IV -henkilöiden vastauskaavakkeista ilmenee selvästi, että kokemuksen jälkeen nämä henkilöt vaikuttavat uudella tavalla sähkölaitteisiin. Kun henkilö, jolla on ollut NDE/CE IV -kokemus tulee lähelle sähkölaitetta, niin se usein lakkaa toimimasta, menee pysyvästi epäkuntoon tai käyttäytyy muuten oudosti. Henkilöt itse myös ovat herkistyneitä sähkökentille siten, että he tiedostavat tai tuntevat läheisyydessä olevan sähkökentän. Esim. Strieber kertoo siitä, kun hän ajeli autollaan, niin katulyhdyt säännöllisesti sammuivat kun hän ajoi niiden ohi. Esim. Oxfordin yliopiston tähtitieteilijä Michael Shallis on kirjoittanut kokonaisen kirjan näistä ilmiöistä ("The Electric Connection").

Ring siirtyy nyt tarkastelemaan Devereux'in teoriaa maavaloista ja Persingerin teoriaa maanjäristyksistä ja niiden yhteydessä syntyvistä maavaloista, joita Persinger kutsuu transienteiksi. (Katso esim. allekirjoittaneen kirjaa Tosiasioita ufoilmiöstä). Persingerin mielestä nämä elektromagneettiset energiakeskittymät, valot, vaikuttavat ihmisen ohimolohkoon (joissa nimenomaan mm. ns. paranormaalit ilmiöt rekisteröidään ja koetaan). Ring, viitaten nyt Devereux'iin ja Persingeriin, on sitä mieltä, että EPP-henkilön kokema kuolema tai EPP-henkilön kohtaama transientti laukaisee ohimolohkossa nämä NDE/CE IV -kokemukset. Näiden EPP-henkilöiden ohimolohkot ovat herkempiä tällaisille ilmiöille, kuin muiden ihmisten ohimolohkot.

Ring viittaa myös tässä vaiheessa tieteiskirjallisuuden esiinmarssiin ja pohtii, voisiko tämä kirjallisuus vaikuttaa siihen, mitä NDE/CE IV -henkilöt kokevat ja olla mallina heidän kokemuksilleen? Ring on sitä mieltä, että tieteiskirjallisuus varmasti vaikuttaa moneen ihmiseen, ja siihen mitä ihminen kokee, mutta se ei kuitenkaan selitä kaikkea. Luultavasti on olemassa "kolmas valtakunta", joka ei ole todellinen siinä mielessä kuin tavallisesti ymmärrämme, eikä myöskään ole mielikuvituksen tuote, vaan se on olemassa todellisena toisessa ulottuvuudessa, johon meillä ei ole pääsyä normaaliolosuhteissa tavallisten aistiemme avulla, vaan jonne pääsemme vain NDE/CE IV -kokemusten kautta. Ring painottaa erityisesti, että hänen, ja monen muun tutkijan mielestä, tämä kolmas valtakunta on todellinen erilaisine olentoineen, se ei ole siis mielikuvituksen tuote. Tämä "kolmas valtakunta" ohjaa ihmiskuntaa eteenpäin ja on luomassa uuden ihmisen nimeltä "homo noeticus". Se ohjaa ihmistä luomalla tahallisesti hämmentäviä tilanteita, jotka pakottavat ihmisiä ajattelemaan uudella tavalla ja samalla se toimii ultraterrestriaalisena agenttina, joka tuhoaa (vanhan) kulttuurimme. Kun aikaisemmin historiassa on esiintynyt suurmiehiä, ajattelijoita ja filosofeja, jotka ovat vieneet ihmiskuntaa eteenpäin, niin tämä prosessi on nyt demokratisoitu ja nykyisin NDE/CE IV -henkilöt ovat juuri niitä, jotka vievät ihmiskuntaa eteenpäin uudelle tasolle.

Björn Borg, 20.5.2004


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |